Obec Petrovice - Územní plán
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovice

Územní plán

ÚP Petrovice text
Schéma záměrů na provedení změn v území
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Výkres širších vztahů
Vý. veř. prospěšných staveb, opatření a asanací
Výkres základního členění území