Obec Petrovice - Povinné informace
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovice

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1. Oficiální název
Petrovice
2. Důvod a způsob založení
Obec Petrovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura
SDH Petrovice
Základní škola Petrovice
3. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Petrovice
Petrovice 104
503 55 Petrovice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Petrovice
Petrovice 104
503 55 Petrovice
4.3 Úřední hodiny
Pátek 17.00 - 19.00
Úterý 17.00 - 19.00
4.4 Telefonní čísla
pevná linka: 495 445 126
mobilní telefon: 773 119 490
4.5 Čísla faxu
4.6 Adresa internetové stránky
www.petrovice.eu
4.7 Adresa e-podatelny
50355.petrovice@email.cz
4.8 Další elektronické adresy
50355.petrovice@email.cz
4.9 ID datové schránky
r2xapjn
5. Případné platby lze poukázat
1080779329 / 0800
6. IČ
00269301
7. DIČ
CZ00269301
8. Dokumenty
9. Žádosti a informace
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55
 • e-mailem: 50355.petrovice@email.cz
 • elektronickým podáním: 50355.petrovice@email.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 495 445 126
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
Co když orgán žádosti nevyhoví
Odvolání
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
Stížnost
 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Řešení životních situací - Portál GOV
14. Předpisy
Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
15. Úhrady za poskytování informací
V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům. (sazebník úhrad)
16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
16.2. Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Petrovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
18. GDPR
Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.
Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.
Správce OÚ: Obec Petrovice; sídlo: Petrovice čp.104, 50355 Petrovice, IČ: 00269301, Datová schránka: r2xapjn, telefon: 773119490, oficiální e-mail: 50355.petrovice@email.cz
Pověřenci pro OÚ (POOÚ): Matěj Novotný, e-mail: novotny.nb@gmail.com, tel. +420 737 039 437; Ing. Vladimír Kalugin, e-mail:kalugin@hotmail.cz, tel. +420 603 553 410
Další povinně zveřejňované informace: