Obec Petrovice - Historie - mohyly
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovice

Staré výpisky z kronik

Na katestrálním území Petrovice (okr. Nový Bydžov) nalézá se mohylník (mohylové pohřebiště) - velká skupina, mohyl (slovanských ze starší doby hradištní, z VIII., příp. VII. stol. n.l., příp. i kult. lužické ze zač. I. tisíciletí př.n.l.). Mohyly o výšce až 2 m a průměru 15 m, některé - zvláště velké s příkopem při úpatí,v počtu několika desítek, jsou v dobrém stavu ( jen některé ve vrcholech narušeny ) a jsou situovány jihovýchodně od obce v severní části listnatého lesa ( habr, bříza) zv. "Farský" mezi obcemi Petrovice a Pšánky a Nerošov - při rozhraní katastrálního území Petrovic a. Pšánek, lesní poz. č.k. 550/l, nedaleko severního okraje lesa při parc. č.k. 552.
Mohyly, nenahraditelné doklady pro poznání starých dějin našich zemí v dobách, z nichž není psaných zpráv jsou proto důležité pro vědu i lidovou osvětu, jsou již dávno známy a předmětem odborného zájmu a statí a proto co do počtu i stavu jsou též v evidenci Archeologického ústavu ČSAV.
Jak pokud jde o jednotlivé mohyly, tak pokud jde o celou skupinu, jde o archeologické památky nemovité, na jejichž ochranu jako na kulturní statky se vztahují ochranné předpisy, § 19 ústavy 9. května, § 125 tr. zák. správ. č. 88/1950 Sb., § 2 vlád. nař. č. 274/1941 Sb./ : plat. dále dle zák. č. 195/1946 Sb.:/, resp. i zák. o stát. ochraně přírody č. 40/1956 Sb.
Ze zákon. ochranných předpisů plyne, že mohyly musí být, i s příslušným okolím zachovány v dochovaném zjevu a stavu a že bez souhlasu krajského národního výboru jako úřadu příslušného pro ochranu památek a Archeologického ústavu ČSAV není dovoleno tyto jakkoliv poškozovat a ničit, jakkoliv s nimi manipulovat. Proto není dovoleno mohyly odstraňovat, snižovat, rozkopávat, rozrušovat terénní prostor mohyl a jich příslušného okolí - kopat jámy, otvírat pískovny ap., provádět tam stavby ap. - Pokud jde o lesní hospodářství, nutno lesní těžbu ( pokud na mohylách či při nich jsou stromy) provádět bez dobývání pařezů ( což ostatně plyne i z předpisů k lesnímu zákonu ) a při obnově lesa mohyly novými sazenicemi neosazovat.
Dále třeba pamatovat na ochranu a zachování mohyl jako kulturních památek při územním plánování ( ať týkajícím se obce, lesa. či širšího území) ‚ na vyznačení těchto v katastrálních operátech a pojetí jich do soupisů památek ( zvláště krajských a okresních) a do památkových map.
Stará mapa okolí Petrovic